Εκτελωνισμός Μοτοσυκλέτας

Μοτοσυκλέτες

Μοτοσικλέτες

 

Νόμος 2960/2001, άρθρο 124

Νόμος 3190/2003, άρθρο 21

Νόμος 3583/2007, άρθρο 1

 

 

Τέλος Ταξινόμησης

 

Οι μοτοσικλέτες της δασμολογικής κλάσης 87.11 υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης, ως ακολούθως

 

Κυλινδρισμός Κινητήρα

Ποσοστό

Μέχρι και 125 κ.ε.

0%

Από 126 μέχρι 249 κ.ε.

2%

Από 250 μέχρι 900 κ.ε.

7%

Από 901 μέχρι 1400 κ.ε.

12%

Από 1401 μέχρι 1600 κ.ε.

14%

Από 1601 μέχρι 1800 κ.ε

17%

Από 1801 κ.ε. και πάνω

25%

Φορολογητέα Αξία

 

Για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία που διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:

§    Την  πράγματι  πληρωθείσα  ή  πληρωτέα  αξία  για  τις  καινούργιες  μοτοσικλέτες,  ενώ  για  τις μεταχειρισμένες λαμβάνεται υπόψη η τιμήχονδρικής πώλησης του αντίστοιχου τύπου μοτοσικλέτας κατά το χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά, αφού η τιμή αυτή μειωθεί λόγω φθοράςαπό συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης:

 

Από 1 χρόνο έως και 2

14%

Πάνω από 2 μέχρι και 3 έτη

21%

Πάνω από 3 μέχρι και 4 έτη

25%

Πάνω από 4 μέχρι και 5 έτη

32%

Πάνω από 5 μέχρι και 6 έτη

35%

Πάνω από 6 μέχρι και 7 έτη

39%

Πάνω από 7 μέχρι και 8 έτη

42%

Πάνω από 8 έτη

46%

 

 


 

Η τεκμαρτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας.

 

 

 

§    Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται για τις προερχόμενες από τρίτες χώρες μοτοσικλέτες.

§    Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι μοτοσικλέτες, όπως έξοδα προμήθειας,

μεσιτείας, τόκων φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας.

 

 

 

 

Εισαγωγικός Δασμός

 

Για τις μοτοσικλέτες που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός  δασμός που κυμαίνεται από 6%-8% επί της δασμολογητέας αξίας, ανάλογα με τον κυλινδρισμό τους. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες, ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

 

Η φορολογική μεταχείριση των μοτοσικλετών στη χώρα μας, από πλευράς Φ.Π.Α., είναι ίδια με εκείνη των επιβατικών αυτοκινήτων. Κατά συνέπεια, ισχύουν και για τις μοτοσικλέτες τα αναφερόμενα παραπάνω στην περίπτωση των επιβατικών αυτοκινήτων.

 

 

Δικαιολογητικά

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που θα πρέπει να προσκομιστούν κατά τον τελωνισμό είναι τα ίδια με τα προαναφερόμενα για τα επιβατικά αυτοκίνητα, πλην του πιστοποιητικού συμμόρφωσης και

της έγκρισης τύπου ή του δελτίου έγκρισης τύπου.