Μετοικούντες

A. ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Α)Πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα:

(ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ)

•  Μεταφορά συνήθους κατοικίας

Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί ή και Έλληνες) που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και την μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν-μεταφέρουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λπ).

Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή, τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών. Σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο διαμένει συνήθως (τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε 12μηνο), λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προσωπικούς δεσμούς προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίον κατοικεί, δηλαδή για τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας ενός ατόμου υπερισχύουν οι προσωπικοί (οικογενειακοί) δεσμοί.

Για να διαπιστωθεί επομένως αν ένα άτομο έχει την συνήθη κατοικία του σε ένα τόπο στο εξωτερικό, θα πρέπει να αποδεικνύει, αφενός ότι παραμένει στον τόπο αυτό τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε 12μηνο, αφετέρου ότι η παραμονή του στον τόπο αυτό οφείλεται στο ότι εκεί έχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς ή μόνον τους προσωπικούς του δεσμούς.

Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα, δεν σημαίνει ότι στη χώρα αυτή το πρόσωπο έχει συνήθη κατοικία.

•  Θεμελίωση δικαιώματος μετοικεσίας

Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το επάγγελμα του ατόμου.
Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από τους οικογενειακούς, ή άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς που έχει το πρόσωπο στον τόπο αυτό.

Ενδεικτικά αναφέρονται δικαιολογητικά από τα οποία αθροιστικά και ανάλογα με την περίπτωση, διαπιστώνεται η θεμελίωση δικαιώματος μετοικεσίας:

- είναι εγκατεστημένος με την οικογένειά του (στοιχεία διαμονής του ιδίου και των λοιπών μελών της οικογένειας).
-έχει υπηκοότητα της χώρας ή, αν είναι Έλληνας, έχει άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας των αρμόδιων αρχών.
- εργάζεται στη χώρα αυτή.
- είναι φορολογούμενος πολίτης της χώρας αυτής.
- έχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη οικία στη χώρα αυτή.
- έχει κοινωνική ασφάλεια της χώρας αυτής.
- είναι δημότης της πόλης στην οποία είναι εγκατεστημένος.
- στοιχεία εκπαίδευσης παιδιών (αν υπάρχουν παιδιά).
- στοιχεία διάφορων συναλλαγών (λογαριασμοί ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λπ.).
- τυχόν άλλα στοιχεία από τα οποία και σε συνδιασμό με τα παραπάνω, προκύπτουν στενοί δεσμοί του ατόμου με τον τόπο αυτό.

•  Συνδρομή προϋποθέσεων απαλλαγής

(ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ)

Για να χορηγηθούν οι απαλλαγές, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει την συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) δωδεκάμηνα πριν μετοικήσει, δηλαδή πριν πάρει πιστοποιητικό Μετοικεσίας από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.

Στην πράξη αντιμετωπίζονται δύο και μόνο περιπτώσεις για την διαπίστωση θεμελίωσης δικαιώματος Μετοικεσίας:

Πρώτη περίπτωση :
Πριν από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού Μετοικεσίας, ο ενδιαφερόμενος, πρέπει να έχει την συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό κατά τα δύο τελευταία δωδεκάμηνα.

Δεύτερη περίπτωση :
Όταν δεν συντρέχει η πρώτη περίπτωση, επειδή ο ενδιαφερόμενος βρισκόταν στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο (τουρισμός, φοίτηση, εργασία ή άλλο λόγο), θα πρέπει με βάση την ημερομηνία άφιξής του στην Ελλάδα, που θα ληφθεί υπόψη, να συντρέχουν τα εξής:

- Το πιστοποιητικό Μετοικεσίας να εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 24 μήνες από την άφιξη του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα ή εφόσον πρόκειται για πρόσωπο που συνταξιοδοτείται, το πιστοποιητικό να εκδίδεται μέσα σε 36 μήνες από την ημερομηνία της άφιξης του στην Ελλάδα που θα ληφθεί υπόψη και,
- ο ενδιαφερόμενος να είχε την συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό κατά τα δύο τελευταία δωδεκάμηνα πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα.

•  Άσκηση δικαιώματος μετοικεσίας από αλλοδαπούς υπηκόους

Το δικαίωμα της Μετοικεσίας μπορούν να ασκήσουν και τα πρόσωπα που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα, και είναι ομογενής ή σύζυγοι προσώπων με Ελληνική υπηκοότητα ή μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου με Έλληνα-Ελληνίδα υπήκοο.

Αν είναι υπήκοος άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκδοθεί πιστοποιητικό μετοικεσίας, θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι προτίθεται να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα και ιδίως:

. άδεια παραμονής, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.
. ή σύμβαση εργασίας αόριστης διάρκειας
. ή συμβόλαιο μίσθωσης οικίας θεωρημένο από αρμόδια ΔΟY
. ή στοιχεία ιδιόκτητης οικίας

Αν είναι υπήκοος τρίτης χώρας προς τις χώρες της Ε.Ε., και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκδοθεί πιστοποιητικό μετοικεσίας, θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή άδεια παραμονής ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.

• Εικονική μετοικεσία

Οι απαλλαγές παρέχονται στα πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, επειδή μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, δηλαδή επειδή εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα όπου μεταφέρουν ή δημιουργούν τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους δεσμούς.

Επισημαίνεται λοιπόν ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητούν πιστοποιητικό Μετοικεσίας και να ασκούν το δικαίωμα, εφόσον πραγματικά έχουν αποφασίσει να εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα, διαφορετικά, σε περίπτωση εικονικής Μετοικεσίας, συντελείται παράβαση η οποία συνεπάγεται την άρση της χορηγηθείσας απαλλαγής και εφαρμογή κυρώσεων.

Β)Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό:

(ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η΄ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ - ΑΡΘΡΑ 25 & 26)

• Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

- Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που αναχώρησαν από την Ελλάδα για να βρουν εργασία στο εξωτερικό, όπου παραμένουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης ή όχι εργασίας, πάνω από δύο (2) συνεχόμενα χρόνια και με τη λήξη της εργασίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση.
- Οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι (περιλαμβανομένων και των διπλωματικών), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι αξιωματικοί, οι υπαξιωματικοί και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, που παραμένουν στο εξωτερικό πάνω από δύο (2) συνεχόμενα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της εντεταλμένης υπηρεσίας τους και με τη λήξη της υπηρεσίας τους επιστρέφουν στην Ελλάδα με μετάθεση ή οριστικά.

Τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής κατά τη διάρκεια της διετίας μπορούν να παραμένουν στην Ελλάδα μέχρι ενενήντα(90) ημέρες το 12μηνο, κάνοντας χρήση της αδείας τους, με την προϋπόθεση ότι το διάστημα αυτό θα πρέπει να διανυθεί ενδιαμέσως κατά τη διάρκεια της διετίας και όχι στο τέλος και προς συμπλήρωση αυτής.
Τα πρόσωπα που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό μετοικεσίας το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την άφιξή τους στην Ελλάδα, για την ατελή παραλαβή μόνο της οικοσκευής τους.

Η κατηγορία αυτή δεν δικαιούται απαλλαγή για μεταφορικά μέσα.

Εξαιρούνται:

- οι υπάλληλοι που παρέμειναν στο εξωτερικό με εκπαιδευτική άδεια ή υποτροφία.
- Οι Έλληνες υπήκοοι με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που αναχωρούν για σπουδές στο εξωτερικό, έστω κι αν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εργάζονται.
- Οι Έλληνες με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα, που είναι υπάλληλοι νομικών προσώπων εγκαταστημένων στην Ελλάδα και αποστέλλονται στο εξωτερικό για να εργαστούν σε υποκαταστήματα ή για άλλο λόγο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

(ΑΡΘΡΟ 2 ΤΗΣ Δ.245.88 ΑΥΟ)

Προσωπικά είδη κατά την έννοια της μετοικεσίας, είναι τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του.

Συγκεκριμένα, προσωπικά είδη είναι:

• Τα είδη οικοσκευής:

Δηλαδή τα ατομικά του αντικείμενα περιλαμβανομένου του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ποδηλάτου, ο οικιακός ρουχισμός, τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού του σπιτιού.
Οι μετοικούντες από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μεταφέρουν τα είδη οικοσκευής τους, χωρίς τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων, κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα.

• Τα μέσα μεταφοράς:

- ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννιά (9) θέσεων περιλαμβανομένου και του οδηγού (ή ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο) και το ρυμουλκούμενο από αυτό όχημα.
- ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν επιτρέπεται αν εισάγεται και αυτοκινούμενο τροχόσπιτο).
- ένα μοτοποδήλατο ή μία μοτοσικλέτα.
- ένα σκάφος αναψυχής
- ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.

• Λοιπά είδη:

- οικιακές προμήθειες.
- οικόσιτα ζώα.
- ιππευόμενα ζώα.
- φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι σχετικά και απαραίτητα, για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου, δηλαδή πρόκειται για ελαφρά εργαλεία και όργανα που είναι φορητά κατά τη χρήση τους και η χρησιμοποίησή τους δεν εξαρτάται από την εγκατάστασή τους στο συγκεκριμένο χώρο.

Τα προσωπικά είδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον, ούτε να προορίζονται για οικονομική επαγγελματική δραστηριότητα, με εξαίρεση τα φορητά όργανα και εργαλεία που είναι σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου.

Δεν παρέχεται απαλλαγή για:

- Οχήματα δημόσιας χρήσης (επιβατικό αυτοκίνητο δέκα θέσεων και πάνω συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού, φορτηγό αυτοκίνητο για μεταφορά εμπορευμάτων, κάθε άλλο ειδικό όχημα).
- Τα είδη που παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον ή προορίζονται για οικονομική - επαγγελματική δραστηριότητα (με εξαίρεση τα φορητά όργανα).
- Τα οινοπνευματώδη προϊόντα, ο καπνός και τα προϊόντα καπνού, με εξαίρεση τις ποσότητες που παραδίδονται ατελώς στους ταξιδιώτες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

(ΑΡΘΡΑ 2, 3 & 5 ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ)

1. Τα είδη οικοσκευής μπορεί να είναι και καινούρια με τον όρο ότι αποκτήθηκαν από το δικαιούχο πρόσωπο στη χώρα από την οποία μετοικεί, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και αναγράφονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό μετοικεσίας.

2. Για τα μέσα μεταφοράς (από ένα όπως αναφέρονται παραπάνω), παρέχεται απαλλαγή όταν εισάγονται τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς που είχε στην κυριότητά του το δικαιούχο πρόσωπο και χρησιμοποίησε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και αναγράφονται στο πιστοποιητικό μετοικεσίας.
Η προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας, η οποία απαραίτητα πρέπει να είναι πλήρης και αποκλειστική και η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων μέσων μεταφοράς πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία.

3. Η κυριότητα αποδεικνύεται από τον τίτλο κυριότητας και την άδεια κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς που ισχύει σε κάθε κράτος και καλύπτει την απαιτούμενη περίοδο των έξι (6) μηνών πριν τη μετοίκηση.
Η χρησιμοποίηση του μέσου μεταφοράς επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες αποδεικνύεται από την άδεια οδήγησης του δικαιούχου ή από επίσημα στοιχεία ότι ο δικαιούχος χρησιμοποιούσε αποκλειστικά επαγγελματία οδηγό στο απαιτούμενο διάστημα των έξι (6) μηνών.
Επισημαίνεται ότι η εξάμηνη κυριότητα, συνδυάζεται με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση και κυκλοφορία του μέσου μεταφοράς στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του δικαιούχου, όπου και πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα ο δικαιούχος και το μέσον μεταφοράς.
Ειδικά για το επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, η προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας και χρήσης, μπορεί να συντρέχει στο σύνολό της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας (σύζυγοι και άγαμα παιδιά) που μετοικούν μαζί, αρκεί να θεμελιώνουν δικαίωμα, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας να έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό πάνω από δύο συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω για τα δικαιούχα πρόσωπα.

4. Τα πρόσωπα που μετοικούν από χώρα της Ε.Ε., και όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς, θα πρέπει να έχουν πληρώσει κανονικά τους φόρους που ισχύουν για την κανονική κυκλοφορία τους στη χώρα αυτή και να μην τυχαίνουν απαλλαγής ή επιστροφής των φόρων επειδή εξάγονται από την χώρα αυτή για να εισαχθούν στην Ελλάδα.

5. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και μοτοσικλέτες, παρέχεται απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και από τον τυχόν οφειλόμενο δασμό(από τρίτες χώρες) και Φ.Π.Α. Σε κάθε περίπτωση όμως καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.

Για τα άλλα προσωπικά είδη (οικοσκευή, λοιπά είδη) παρέχεται απαλλαγή από δασμούς και λοιπούς φόρους.
Επισημαίνεται ότι, όσο παλαιότερης τεχνολογίας από πλευράς εκπομπής καυσαερίων είναι τα παραπάνω οχήματα, τόσο υψηλότεροι είναι οι συντελεστές του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης.

Για την κατηγορία των Ελλήνων εργαζομένων στο εξωτερικό, η απαλλαγή περιορίζεται μόνο στα είδη οικοσκευής.

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές παρέχονται μία φορά συνολικά στην οικογένεια (σύζυγοι και άγαμα παιδιά).
Τα ενήλικα άγαμα παιδιά μιας οικογενείας που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό μπορούν να ασκήσουν αυτοτελώς και στο σύνολό τους το δικαίωμα της μετοικεσίας εφόσον μετοικούν χωριστά από τους γονείς τους. Το ίδιο ισχύει εάν μετοικούν στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου, οπότε, εφόσον δημιουργούν δική τους οικογένεια, μπορούν να ασκήσουν στο σύνολό τους το δικαίωμα της μετοικεσίας, ανεξάρτητα από τους γονείς τους.
Τονίζεται ότι η άδεια οδήγησης μπορεί να υπάρχει και σε άλλο μέλος της οικογένειας (σύζυγοι και άγαμα παιδιά) από αυτό στο όνομα του οποίου ανήκει ή τελωνίζεται το αυτοκίνητο, αρκεί να μετοικούν μαζί και να θεμελιώνουν δικαίωμα.

6. Όταν το δικαιούχο πρόσωπο μετοικεί από τις Ηπείρους της Αμερικής και της Αφρικής καθώς και από τα Κράτη της Αυστραλίας του ΙΡΑΚ, της Ιορδανίας, Κουβέιτ, Σαουδικής Αραβίας, Μπαχρέιν, Κατάρ και των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων ανεξάρτητα αν είχε στην κυριότητα και χρήση του αυτοκίνητο στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, μπορεί να αποκτήσει επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο από οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος, ακόμα και μετά την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, με τον όρο ότι ο τελωνισμός θα γίνει μέσα σε δώδεκα μήνες από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ελληνική ή αλλοδαπή) που ισχύει κατά την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Το επιβατικό αυτοκίνητο απαιτείται να είναι εντελώς καινουργιές, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (με καταλύτη).
Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στην Ελλάδα και ο προβλεπόμενος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
Η έκταση της απαλλαγής, ανέρχεται στο 80% του τέλους ταξινόμησης για αυτοκίνητα μέχρι 2000 κ.ε.. Εάν το Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο ή το αυτοκινούμενο τροχόσπιτο που εισάγεται είναι πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά, η απαλλαγή περιορίζεται στο 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Σε κάθε περίπτωση όμως καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.

7. Όλα τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, μέσα μεταφοράς, λοιπά είδη), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκτελωνίζονται μία φορά όλα μαζί ή και τμηματικά, πριν από την παρέλευση 12μηνης προθεσμίας από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας. Δηλαδή, πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο για τελωνισμό, το αργότερο μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μετοικεσίας.
Ειδικότερα τα μέσα μεταφοράς θα πρέπει εντός μηνός από την είσοδό τους στην Ελλάδα, να προσκομίζονται στο Τελωνείο για τελωνισμό, με την προϋπόθεση, ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού μετοικεσίας (12 μήνες από την έκδοσή του).

Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα τρίτων χωρών, εάν δεν πληρούν την εκάστοτε τελευταία κοινοτική οδηγία, όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων και καυσαερίων, ή είναι συμβατικής τεχνολογίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα ταξινόμησής τους από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την παραπάνω υπηρεσία(τηλ. 210-6508438 begin_of_the_skype_highlighting 210-6508438 end_of_the_skype_highlighting)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

(ΑΡΘΡΑ 7 & 8 ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ)

1. Τα προσωπικά είδη πρέπει να προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από το δικαιούχο πρόσωπο και τα μέλη της οικογενείας του για τις ανάγκες του νοικοκυριού του στην Ελλάδα όπου εγκαθίσταται και να μην προορίζονται για τρίτα μη δικαιούχα πρόσωπα.

2. Τα είδη οικοσκευής και τα μέσα μεταφοράς, μέχρι να συμπληρωθεί έτος από τον τελωνισμό τους (από την ημερομηνία αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού), δεν επιτρέπεται, με οποιοδήποτε τρόπο, τυπικό ή άτυπο:

- να μεταβιβαστούν
- να εκμισθωθούν
- να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου
- να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους
- να παραμένουν, έστω και για φύλαξη, σε χώρους εμπορίας παρόμοιων ειδών ή προκειμένου για αυτοκίνητα, σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που είναι και χώροι εμπορίας αυτοκινήτων
- να οδηγούνται (προκειμένου για αυτοκίνητα), έστω και για μία μόνο φορά από τρίτους, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του δικαιούχου.

3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να διαθέσει τα είδη οικοσκευής και τα μέσα μεταφοράς πριν περάσει το περιοριστικό έτος, πρέπει προηγουμένως να ζητήσει την έγκριση του τελωνείου και να καταβάλει τις επιβαρύνσεις από τις οποίες έτυχε απαλλαγής, με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής από την εισαγωγή.

Μετά την παρέλευση του ετήσιου περιοριστικού διαστήματος το δικαιούχο πρόσωπο, έχει τη δυνατότητα, μόνο με έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο που τελωνίστηκε το αυτοκίνητο) να μεταβιβάσει το αυτοκίνητο, εφόσον όμως καταβληθεί ποσοστό του τέλους ταξινόμησης ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής, μέχρι την καταβολή του ως ακολούθως:

- Από 1 έως 2 έτη καταβάλλεται το 50%.
- Από 2 έως 3 έτη καταβάλλεται το 40%.
- Από 3 έως 4 έτη καταβάλλεται το 30%.
- Από 4 έως 5 έτη καταβάλλεται το 20%.
- Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.

Η έγκριση για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, το δικαιούχο πρόσωπο.

Επίσης, μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου δεν απαιτείται έγκριση του τελωνείου για τη μεταβίβαση του.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πριν από το περιοριστικό έτος, αίρονται οι περιορισμοί του έτους, εφόσον προηγουμένως δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση.

Στην περίπτωση αυτή, οι κληρονόμοι δεν καταβάλλουν τίποτα στο τελωνείο. Ειδικά για το αυτοκίνητο, το τελωνείο χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί του έτους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

(ΑΡΘΡΑ 28 & 29 ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ)

1. Τα πρόσωπα που μεταφέρουν την συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και η κατηγορία των Ελλήνων υπηκόων με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που παραμένουν ή εργάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια στο εξωτερικό και μετά το πέρας της εργασίας τους επιστρέφουν, για να τύχουν των προβλεπόμενων απαλλαγών πρέπει να προσκομίσουν στο Τελωνείο το πιστοποιητικό μετοικεσίας που εκδίδει το αρμόδιο ελληνικό προξενείο του τόπου διαμονής τους στο εξωτερικό.

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και των προξενείων έχουν συνταχθεί υποδείγματα πιστοποιητικών μετοικεσίας, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στο Προξενείο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι θεμελιώνει δικαίωμα είτε ως πρόσωπο που έχει συνήθη κατοικία στο εξωτερικό, είτε ως Έλληνας εργαζόμενος πάνω από δύο (2) συνεχή χρόνια στο εξωτερικό και ότι συντρέχουν οι απαιτούμενες λοιπές προϋποθέσεις. Αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων κρατά ο ενδιαφερόμενος για να τα προσκομίσει στο αρμόδιο τελωνείο μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Επίσης προσκομίζει όλα τα διαβατήριά του (που είναι σε ισχύ και τα προηγούμενα), καθώς και τα διαβατήρια των μελών της οικογενείας του.

Yποβάλλει στο προξενείο την δήλωση μετοίκησης στην οποία δηλώνει τα μέλη της οικογενείας του που ζουν μαζί του στο εξωτερικό (σύζυγος και άγαμα παιδιά) και αναφέρει τα μέλη της οικογενείας του που θα μετοικήσουν μαζί του στην Ελλάδα.

Δηλώνει επίσης τα πιστοποιητικά μετοικεσίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν στο όνομά του ή στο όνομα της συζύγου του ή αν έχει πάρει πιστοποιητικό δευτερεύουσας κατοικίας στην Ελλάδα. Επίσης δηλώνει την ακριβή διεύθυνση της οικίας, στην οποία θα διαμένει στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, δηλώνει στην αναλυτική κατάσταση όλα τα προσωπικά είδη (αποσκευές, μέσα μεταφοράς, λοιπά είδη), που θα εισάγει στην Ελλάδα.

2. Το δικαίωμα για τις απαλλαγές με τις διατάξεις των μετοικούντων ασκείται μόνο μία φορά για το σύνολο των απαλλαγών.

Κατ΄ εξαίρεση, μπορεί το ίδιο πρόσωπο να ασκήσει συμπληρωματικά το δικαίωμα δεύτερη φορά, και μόνον για προσωπικά είδη που δεν είχε παραλάβει την πρώτη φορά, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α. Μετά την άσκηση του δικαιώματος την πρώτη φορά το πρόσωπο ξανάφυγε για διαφόρους λόγους και παρέμεινε στο εξωτερικό, τουλάχιστον δύο (2) συνεχή χρόνια, μετά τη λήξη δωδεκάμηνου από την άσκηση του αρχικού δικαιώματος. Τυχόν προσωρινή παραμονή του προσώπου στην Ελλάδα τα δύο (2) αυτά συνεχή χρόνια, δε δημιουργεί πρόβλημα, εφόσον η παραμονή του αυτή δεν ξεπερνά τις ενενήντα (90) ημέρες ανά δωδεκάμηνο.
β. Κατά την άσκηση του δικαιώματος τη δεύτερη φορά, το πρόσωπο να θεμελιώνει δικαίωμα, ως να ήταν η πρώτη φορά που ασκεί το δικαίωμα και να συντρέχουν οι λοιπές απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ

(ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ)

Η απαλλαγή , μπορεί να παρασχεθεί και για τα προσωπικά είδη που εισάγονται πριν ο ενδιαφερόμενος μεταφέρει την συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, εφόσον αυτός αναλάβει την υποχρέωση να την μεταφέρει πράγματι σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής των προσωπικών ειδών.

Η παράδοση των προσωπικών ειδών, γίνεται με την λήψη χρηματικής ή τραπεζικής εγγύησης για τους οφειλόμενους δασμούς και λοιπούς φόρους. Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής και την λύση της εγγύησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παρουσιαστεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή μέσα στην εξάμηνη προθεσμία και να προσκομίσει το προβλεπόμενο πιστοποιητικό μετοικεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι δικαιούχο πρόσωπο.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν μεταφέρει πράγματι τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα, μέσα στην προβλεπόμενη εξάμηνη προθεσμία, καταπίπτει η εγγύηση και εισπράττονται οι επιβαρύνσεις που οφείλονται την ημερομηνία αποδοχής ή έκδοσης του παραστατικού εισαγωγής των προσωπικών ειδών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ - ΑΡΘΡΑ 16, 17 & 18)

Απαλλάσσονται από δασμούς και φόρους τα προσωπικά είδη (οικοσκευή, μέσα μεταφοράς) που βρίσκονται στο εξωτερικό και περιέρχονται με κληρονομική διαδοχή (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) σε φυσικό πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα ή περιέρχονται με διαθήκη σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

Προκειμένου για ΙΧΕ αυτοκίνητα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και μοτοσυκλέτες, καταβάλλεται το 20% του αντιστοιχούντος τέλους ταξινόμησης.

Τα προσωπικά είδη πρέπει να βρίσκονταν στο εξωτερικό όταν απεβίωσε ο κληρονομούμενος και οι κληρονόμοι να είναι φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και να περιέρχονται σε αυτούς τα είδη, είτε με διαθήκη του κληρονομουμένου είτε εξ αδιαθέτου, ή να υπάρχει διαθήκη με την οποία τα προσωπικά είδη να περιέρχονται σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγκαταστημένο στην Ελλάδα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

- τα οινοπνευματώδη προϊόντα
- ο καπνός και τα προϊόντα καπνού
- τα οχήματα δημόσιας χρήσης
- τα είδη που παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον ή που προορίζονται για οικονομική (επαγγελματική) δραστηριότητα, με εξαίρεση τα φορητά όργανα και εργαλεία που ήταν απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του θανόντος,
- τα αποθέματα πρώτων υλών και κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων προϊόντων,
- τα ζώντα ζώα και τα αποθέματα άλλων γεωργικών προϊόντων που υπερβαίνουν τις ποσότητες που αντιστοιχούν στις συνήθεις οικογενειακές ανάγκες.

Τα προσωπικά είδη που περιέρχονται με κληρονομική διαδοχή στους κληρονόμους πρέπει να εισαχθούν και να προσκομισθούν στο τελωνείο όλα μαζί ή τμηματικά, μέσα σε προθεσμία δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία περιήλθαν οριστικά στους νόμιμους κληρονόμους (οριστική ρύθμιση κληρονομικής διαδοχής).

Για να χορηγηθεί η απαλλαγή, ο νόμιμος κληρονόμος πρέπει να προσκομίσει στο αρμόδιο τελωνείο πιστοποιητικό του ελληνικού προξενείου ή της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής της χώρας που βρίσκονται τα κληρονομιαία προσωπικά είδη του κληρονομουμένου, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα εισαγόμενα στην Ελλάδα είδη αποκτήθηκαν λόγω κληρονομικής διαδοχής (εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου) και θα αναφέρονται τα είδη που αποτελούν το αντικείμενο της κληρονομιάς, καθώς και οι νόμιμοι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχονται τα συγκεκριμένα προσωπικά είδη του θανόντος

Τα προσωπικά είδη που εισάγονται στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής, δεν υπόκεινται στον ετήσιο περιορισμό της μη μεταβίβασης κ.λπ., αλλά πρέπει να μην παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον ούτε να χρησιμοποιηθούν για οικονομική δραστηριότητα.

ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΟΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄ΤΗΣ Δ.245/88 ΑΥΟ - ΑΡΘΡΟ 24)

Απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους ο ιματισμός, το σχολικό υλικό και τα μεταχειρισμένα έπιπλα που αποτελούν τη συνηθισμένη επίπλωση ενός φοιτητικού δωματίου και ανήκουν σε φοιτητές ή μαθητές, που έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε τρίτη χώρα και έρχονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για να σπουδάσουν.

Τα είδη αυτά πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Μαθητής ή φοιτητής είναι το πρόσωπο που έχει γραφτεί κανονικά σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σχολείο για πλήρη παρακολούθηση των μαθημάτων που δίνονται σε αυτά.

Ιματισμός, είναι ο ατομικός και οικιακός ρουχισμός και τα ενδύματα, μεταχειρισμένα ή όχι.

Σχολικό υλικό είναι τα αντικείμενα και όργανα (περιλαμβανομένων των γραφομηχανών και αριθμομηχανών) που χρησιμοποιούν συνήθως οι φοιτητές και μαθητές για την πραγματοποίηση των σπουδών τους.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ

Τα ελληνικά πληρώματα εμπορικών πλοίων γραμμών εξωτερικού μπορούν να εισάγουν μόνο είδη οικοσκευής και όχι επιβατικό αυτοκίνητο.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:

- Έλληνες υπήκοοι που είναι ναυτολογημένοι σε συγκεκριμένο πλοίο και παρέχουν υπηρεσία, με καθαρά ναυτική ή άλλη ιδιότητα. Στο πλήρωμα του πλοίου περιλαμβάνεται και ο πλοίαρχος.
- Οι ομογενείς ναυτικοί που κατάγονται από Ίμβρο - Τένεδο και γενικά από την Τουρκία, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει την Ελληνική υπηκοότητα, αλλά είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και έχουν ναυτολογηθεί κανονικά με Ελληνικό ναυτικό φυλλάδιο.

Εξαιρούνται τα πρόσωπα που δεν είναι ναυτολογημένα σε συγκεκριμένο πλοίο, αλλά παροδικά επιβαίνουν σε αυτό για εκτέλεση προσωρινής υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ:

- Τα είδη οικοσκευής.
- Τα προσωπικά του αντικείμενα, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή (ΡΕRSΟΝΑL COMPUTER).
- Τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού οικίας, δηλαδή όλα τα οικιακά είδη που χρειάζεται ένα νοικοκυριό σήμερα, περιλαμβανομένων και των συσκευών κλιματισμού, όχι όμως και τα οικοδομικά είδη και υλικά.

Η απαλλαγή για τα είδη οικοσκευής, παρέχεται μόνον για ένα (1) κομμάτι από κάθε είδος οικοσκευής, κάθε ημερολογιακό έτος.
Τα είδη οικοσκευής πρέπει να τα αποκτήσει ο ναυτικός στο εξωτερικό με δικό του συνάλλαγμα και να τα προσκομίζει στο τελωνείο, το αργότερο μέσα σε διάστημα (4) μηνών από την ημερομηνία που ο ναυτικός ήλθε στην Ελλάδα.
Τα είδη οικοσκευής πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση του ναυτικού και των μελών της οικογένειας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για να αποδειχθεί η ιδιότητα του ναυτικού, πρέπει να προσκομίζει στο τελωνείο το ναυτικό του φυλλάδιο, όταν είναι ναυτολογημένος σε εμπορικό πλοίο γραμμών εξωτερικού με Ελληνική σημαία (κατατίθεται φωτοαντίγραφο των σελίδων ναυτολόγησης).
Όταν είναι ναυτολογημένος με διαβατήριο σε εμπορικό πλοίο γραμμών εξωτερικού με ξένη σημαία, πρέπει να προσκομίζει στο τελωνείο βεβαίωση του πλοιάρχου θεωρημένη για την αλήθεια του περιεχομένου και το γνήσιο της υπογραφής από Ελληνική προξενική ή λιμενική αρχή ή αν δεν έχει τη βεβαίωση του πλοιάρχου, πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση της ναυτιλιακής επιχείρησης μαζί με άλλα στοιχεία (άδεια ναυτολόγησης, άδεια αναχώρησης προς ναυτολόγηση, ατομικοί λογαριασμοί μισθοδοσίας, σύμβαση ναυτολόγησης κ.λ.π.).
Ο ναυτικός καταθέτει επίσης στο τελωνείο υπεύθυνη δήλωση για τον προορισμό των ειδών οικοσκευής και ότι δεν έχει εισάγει άλλο όμοιο είδος οικοσκευής το ίδιο ημερολογιακό έτος.
Η απαλλαγή παρέχεται από τον Φ.Π.Α. και τους λοιπούς φόρους. Δεν παρέχεται απαλλαγή από δασμούς (δασμοί καταβάλλονται για είδη ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ προς τις Χώρες της Ε.Ε.).

•ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισμού (μηχανήματα, όργανα, συσκευές κ.λπ.) που μεταφέρονται στη χώρα μας από άλλη χώρα, απαλλάσσονται από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και από τον εισαγωγικό δασμό (σε περίπτωση εισαγωγής τους από τρίτη προς την Κοινότητα χώρα) εφόσον τα παραπάνω αγαθά ανήκουν σε επιχείρηση (βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική κ.λπ.) που παύει οριστικά τη δραστηριότητά της στη χώρα που είναι εγκαταστημένη, προκειμένου να ασκήσει παρόμοια δραστηριότητα στη χώρα μας.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Η παραπάνω ατέλεια παρέχεται εφόσον σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν για τα μεταφερόμενα αγαθά οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

- Έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση στην οποία ανήκουν επί 12 τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας της επιχείρησης στη χώρα από την οποία μεταφέρεται.
- Προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την ίδια χρήση μετά τη μεταφορά τους.
- Είναι ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Η εισαγωγή των αγαθών στη χώρα μας πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η επιχείρηση στην οποία ανήκουν παύει τη δραστηριότητά της στη χώρα από την οποία μεταφέρεται.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕΛΕΙΑ:

- Τα μεταφορικά μέσα που δεν αποτελούν μέσα παραγωγής αγαθών ή προσφοράς υπηρεσιών (π.χ. τα επιβατικά αυτοκίνητα του επιχειρηματία ή των υπαλλήλων του).
- Οι κάθε είδους προμήθειες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για διατροφή των ζώων.
- Τα καύσιμα και τα αποθέματα πρώτων υλών ή κατεργασμένων ή ημικατεργασμένων προϊόντων.
- Τα ζώα που βρίσκονται στην κατοχή ζωεμπόρων.

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Το τελωνείο εισαγωγής των επενδυτικών αγαθών χορηγεί την παραπάνω ατέλεια εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας καταθέσει σ' αυτό τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Yπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρησή του έπαυσε οριστικά τη δραστηριότητά της στη χώρα όπου ήταν εγκαταστημένη, ότι τα εισαγόμενα επενδυτικά αγαθά είχαν χρησιμοποιηθεί στην επιχείρηση επί 12 τουλάχιστο μήνες κ.λπ.
- Βεβαίωση του εμπορικού ή άλλου επιμελητηρίου της χώρας όπου ήταν εγκαταστημένη η επιχείρηση ή απόδειξη πώλησης των κτιριακών εγκαταστάσεών της ή άλλες ανάλογες επίσημες αποδείξεις, από τις οποίες θα αποδεικνύεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έπαυσε τη δραστηριότητά της στη χώρα που ήταν εγκαταστημένη και ο χρόνος κατά τον οποίο έπαυσε η δραστηριότητα αυτή. Στις περιπτώσεις που η μεταφερόμενη επιχείρηση ανήκει σε Έλληνα μετοικούντα αντί των παραπάνω αποδεικτικών στοιχείων μπορεί να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό της οικείας ελληνικής προξενικής αρχής.
- Βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής εφορίας της χώρας μας με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει σ' αυτήν την έναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλογικά και για τα επενδυτικά αγαθά και άλλα αγαθά εξοπλισμού που ανήκουν σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι μεταφέρουν από μία άλλη χώρα τη δραστηριότητά τους στη χώρα μας.