Απαραίτητα Έγγραφα

Απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή:

· Τιμολόγιο αγοράς (invoice)

· Κιβωτολογιο (Packing list )

· Φορτωτική (bill of Landing or CMR)

· DV1

· Εξουσιοδότηση (Authorization)

· EORI

· Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή τη χώρα καταγωγής

Απαραίτητα έγγραφα για την εξαγωγή:

· Τιμολόγιο πώλησης (invoice)

· Κιβωτολόγιο (Packing list )

· Δελτίο αποστολής

· Πιστοποιητικά ανάλογα με το είδος ή τη χώρα καταγωγής και προορισμού.

· Αριθμό ειδικού μητρώου εξαγωγέα (ενημερωμένο για το τρέχον έτος)

· Εξουσιοδότηση

· EORI