Εκτελωνισμός Αυτοκινήτου

Αυτοκίνητα

Αν θέλετε να μάθετε πόσο ακριβώς θα σας κοστίσει η εισαγωγή του αυτοκίνητου που επιθυμείτε να αποκτήσετε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αναλαμβάνουμε να σας ενημερώσουμε άμεσα για το ακριβές κόστος και να διεκπεραιώσουμε όλες της απαραίτητες διαδικασίες για την εισαγωγή στην χωρά μας.

Απαραίτητες πληροφορίες για προκοστολόγηση:

 1. Μοντέλo
 2. Κωδικός Έγκρισης τύπου για κατάταξη euro (για euro 5 & euro 6)
 3. Έτος πρώτης κυκλοφορίας
 4. Διανυθέντα χιλιόμετρα
 5. Ρύποι g/km
 6. Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την νομοθεσία για την εισαγωγή αυτοκινήτων στο παρακάτω κείμενο.

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρόσωπα (αλλοδαποί ή Έλληνες) που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δηλαδή έχουν εδώ τη συνήθη κατοικία τους και μεταφέρουν στη χώρα μας όχημα, ταξινομημένο ή μη σε άλλο κράτος, δεν έχουν δικαίωμα να το κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, πριν από την καταβολή των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και την έκδοση πιστοποιητικού, για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση ελληνικών πινακίδων.
Η διαδικασία που ακολουθείται και ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισμού των οφειλόμενων επιβαρύνσεων περιγράφεται παρακάτω.

 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 /Α/22-11-01), άρθρα 120, 128, 129, 130, 136, 137, 140
Νόμος 3583/2007 (Φ.Ε.Κ.142/Α/28-6-07), άρθρο 1
Νόμος 3833/2010 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15-3-10), άρθρο 17
Νόμος 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/23-4-10), άρθρο 87
Νόμος 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65/Α/06-05-2010), άρθρο 4
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212/Α/17-12-2010), άρθρο 8

 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Δ.Α.Ο.

Οχήματα προερχόμενα από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικά Οχήματα)

Υποβάλλεται Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Υπόχρεος στη δήλωση αυτή είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα.

 • Για τα οχήματα που μεταφέρονται έμφορτα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στη τελωνειακή αρχή του πρώτου τόπου προορισμού (τόπος πρώτης εκφόρτωσης).
 • Για τα οχήματα που μεταφέρονται αυτοδύναμα, η Δ.Α.Ο. υποβάλλεται στην πλησιέστερη τελωνειακή αρχή κατά την είσοδο στη χώρα.

Στη Δ.Α.Ο. δηλώνεται ο παραλήπτης/ιδιοκτήτης του οχήματος, τα στοιχεία του οχήματος και ο τόπος προορισμού, με βάση τον οποίο, προσδιορίζεται η αρμόδια τελωνειακή αρχή (τελωνείο προορισμού) στην οποία θα βεβαιωθούν και θα καταβληθούν οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις.

 

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ / ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ


Κοινοτικά Οχήματα
Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, το αργότερο μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της άφιξης του οχήματος, Ειδική Δήλωση για τη βεβαίωση και καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες
Για οχήματα που προέρχονται από τρίτες χώρες τηρούνται διατυπώσεις εισαγωγής και καταβάλλονται οι οφειλόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Το τέλος ταξινόμησης, μπορεί να καταβληθεί, είτε ταυτόχρονα με την καταβολή των λοιπών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής με την κατάθεση της Διασάφησης Εισαγωγής για ανάλωση, είτε το αργότερο μέχρι την 15η μέρα από την ημερομηνία της ανάλωσης με την υποβολή Ειδικής Δήλωσης
Σημείωση: Στην περίπτωση, κατά την οποία ο τελωνισμός δεν πραγματοποιείται στο Τελωνείο εισόδου, αλλά σε άλλο Τελωνείο στο εσωτερικό της χώρας, τότε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατά την άφιξή του στο πρώτο ελληνικό Τελωνείο, οφείλει να ακολουθήσει την κατά την τελωνειακή νομοθεσία προβλεπόμενη διαδικασία διαμετακόμισης με ταυτόχρονη καταβολή ανάλογης εγγύησης, ώστε να εξασφαλισθεί η τελωνειακή επιτήρηση μέχρι το Τελωνείο Προορισμού.
Σημειώνεται ότι δεν παρέχεται δυνατότητα τελωνισμού στα Τελωνεία Εισόδου που βρίσκονται στα χερσαία σύνορα.

 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που οφείλονται ανά κατηγορία οχήματος, ανάλογα με την προέλευσή του είναι οι εξής:


Οχήματα προερχόμενα από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Καινούργια

 • Τέλος Ταξινόμησης
 • Φ.Π.Α.

Μεταχειρισμένα

 • Τέλος ταξινόμησης
 • Φ.Π.Α. (εφόσον δεν έχει καταβληθεί στο κράτος έλος αγοράς)

Οχήματα προερχόμενα από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες

 • Εισαγωγικός δασμός
 • Φ.Π.Α.
 • Τέλος ταξινόμησης

 

4. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Μετά την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης που χρησιμοποιείται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την ταξινόμηση του οχήματος και τη χορήγηση πινακίδων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

•  Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται την επιβολή των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 137 του Ν.2960/01.

•  Η μετακίνηση του αυτοκινήτου από τον πρώτο τόπο προορισμού σε άλλο τόπο δεν επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής.

•  Τα κοινοτικά οχήματα δύνανται να παραμένουν προσωρινά στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να απαιτείται η καταβολή του τέλους ταξινόμησης. Για τη χορήγηση της προσωρινής αυτής απαλλαγής από την καταβολή του τέλους ταξινόμησης εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του τελωνειακού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής (τελωνειακή ενημέρωση / χρήσιμες πληροφορίες / προσωρινή εισαγωγή).

•  Απαλλαγές και διευκολύνσεις (τελωνειακή ενημέρωση / χρήσιμες πληροφορίες / τελ. απαλλαγές & διευκολύνσεις) προβλέπονται για ειδικές κατηγορίες (μετοικούντες, ανάπηρους κ.α.).

 

Β. ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

 

Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και ο τρόπος διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας, ανά κατηγορία οχήματος, περιγράφονται παρακάτω.

1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
2. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΑΞΙ)


1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.Χ.


Α. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Νόμος 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265 Α /22-11-01), άρθρα 121, 126, 127 
Νόμος 3156/2003 (Φ.Ε.Κ.157 Α/25-6-03), άρθρο 27 
Νόμος 3190/2003 (Φ.Ε.Κ. 249 Α/ 30-10-03), άρθρο 21 
Νόμος 3583/2007 (Φ.Ε.Κ. 142 Α/28-6-07), άρθρο 1
Νόμος 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9 Α/29-1-07), άρθρο 29 
Νόμος 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212/Α/17-12-10), άρθρο 8

Το τέλος ταξινόμησης για επιβατικά οχήματα της δασμολογικής κλάσης 87.03 προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων. Πιο συγκεκριμένα, για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, λαμβάνεται πλέον υπόψη, η λιανική τιμή πώλησης προ φόρων, βάσει τιμοκαταλόγων, οι οποίοι υποβάλλονται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, αντί της τιμής χονδρικής πώλησης και ορίζονται νέοι συντελεστές με βάση τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2και με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) που πληρούν εκ κατασκευής τα αυτοκίνητα οχήματα. Τέλος, με την αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.3833/2010, καταργείται ο ειδικός φόρος πολυτελείας που επιβαλλόταν στα επιβατικά αυτοκίνητα, ανάλογα με την αξία τους.

 

Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η ως άνω τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων απομειώνεται με βάση τα στοιχεία που η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών διαθέτει και η τελική φορολογητέα αξία καθορίζεται από την υπηρεσία αυτή.

Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ από 1/6/2016 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 

EURO 6b-1/6c-1

Εκπομπές CO2

0-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-250

> 250

Πρόσθετος Κωδικός CΟ2

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

Διαφοροποίησή λόγω CO2

95 %

100 %

110 %

120 %

130 %

140 %

160 %

200 %

 

 

Λιανική τιμή προ φόρων (€)

0- 14.000

3,80

4,00

4,40

4,80

5,20

5,60

6,40

8,00

14.001 -17.000

7,60

8,00

8,80

9,60

10,40

11,20

12,80

16,00

17.001- 20.000

15,20

16,00

17,60

19,20

20,80

22,40

25,60

32,00

20.001- 25.000

22,80

24,00

26,40

28,80

31,20

33,60

38,40

48,00

άνω των 25000

30,40

32,00

35,20

38,40

41,60

44,80

51,20

64,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ από 1/6/2016 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 

 

 

EURO 6b &

EURO 5b

Εκπομπές CO2

0-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-250

> 250

Πρόσθετος Κωδικός CΟ2

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

Διαφοροποίησή λόγω CO2

142,50 %

150 %

165 %

180 %

195 %

210 %

240 %

300 %

 

 

 

Λιανική τιμή προ φόρων (€)

0- 14.000

5,70

6,00

6,60

7,20

7,80

8,40

9,60

12,00

14.001 -17.000

11,40

12,00

13,20

14,40

15,60

16,80

19,20

24,00

17.001- 20.000

22,80

24,00

26,40

28,80

31,20

33,60

38,40

48,00

20.001- 25.000

34,20

36,00

39,60

43,20

46,80

50,40

57,60

72,00

άνω των 25000

45,60

48,00

52,80

57,60

62,40

67,20

76,8

96,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ από 1/6/2016 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 

 

 

EURO

5-1

Εκπομπές CO2

0-100

101-120

121-140

141-160

161-180

181-200

201-250

> 250

Πρόσθετος Κωδικός CΟ2

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

Διαφοροποίησή λόγω CO2

285%

300%

330%

360%

390%

420%

480%

600%

 

 

Λιανική τιμή προ φόρων (€)

0- 14.000

11,40

12,00

13,20

14,40

15,60

16,80

19,20

24,00

14.001 -17.000

22,80

24,00

26,40

28,80

31,20

33,60

38,40

48,00

17.001- 20.000

45,60

48,00

52,80

57,60

62,40

67,20

76,80

96,00

20.001- 25.000

68,40

72,00

79,20

86,40

93,60

100,80

115,20

144,0

άνω των 25000

91,20

96,00

105,6

115,20

124,80

134,40

153,60

192,0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ από 1/6/2016 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ

 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

Διαφοροποίησή λόγω CO2

1200 %

0- 14.000

48,00

14.001 -17.000

96,00

 

 

Λιανική τιμή

προ φόρων (€)

17.001- 20.000

192,00

20.001- 25.000

288,00

άνω των 25000

384,00

 

Υβριδικά - Ηλεκτροκίνητα

•  Τα υβριδικά αυτοκίνητα με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της Οδηγίας 94/12/ΕΚ ή μεταγενέστερης, έχουν μερική απαλλαγή 50 %. Τα αμιγός ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις τέλος ταξινόμισης.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης διαμορφώνεται από τα παρακάτω στοιχεία:

1. Την τιμή λιανικής πώλησης προ φόρων του αυτοκινήτου κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, όπως αυτή προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) αυτού εξοπλισμού.

Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται πλέον υπόψη η τιμή λιανικής πώλησης ομοίου κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου με τον ίδιο εξοπλισμό, κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά και διατηρείται η απομείωση της φορολογητέας αξίας ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος του αυτοκινήτου. Διατηρείται για την περαιτέρω απομείωση το κριτήριο των διανυθέντων χιλιομέτρων, ωστόσο, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, μειώνεται ο συντελεστής για την περαιτέρω ποσοστιαία απομείωση, λόγω διανυθέντων χιλιομέτρων από 0,30 σε 0,10 για κάθε 500 επιπλέον χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί από τον ετήσιο μέσο όρο. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η απομείωση βάσει των διανυθέντων χιλιομέτρων δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%, της αξίας που προσδιορίζεται μετά την απομείωση ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος. Τέλος, επισημαίνεται ότι τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης δεν θα προστίθενται πλέον για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, καθόσον συμπεριλαμβάνονται στις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων των επιβατικών αυτοκινήτων.

 

Ποσοστά μείωσης για τα μεταχειρισμένα επιβατικά οχήματα

 

ΕΤΗ

4Χ4

(SUV – ATV)

ΧΑΤΣΜΠΑΚ

ΣΕΝΤΑΝ

ΚΑΜΠΡΙΟ

ΚΟΥΠΕ -

ΡΟΟΥΝΤΣΤΕΡ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ (MPV)

0,5

10%

8%

12%

11%

9%

8%

1

20%

17%

25%

23%

18%

16%

1,5

30%

25%

37%

34%

27%

25%

2

34%

29%

40%

37%

31%

28%

2,5

37%

32%

44%

40%

34%

32%

3

43%

37%

49%

43%

37%

36%

3,5

49%

42%

53%

45%

39%

39%

4

54%

48%

58%

52%

44%

44%

4,5

58%

53%

63%

58%

49%

49%

5

60%

57%

68%

63%

53%

54%

5,5

63%

61%

71%

66%

57%

58%

6

66%

64%

73%

69%

61%

61%

6,5

69%

67%

75%

71%

64%

64%

7

71%

69%

77%

73%

67%

67%

7,5

74%

72%

79%

76%

69%

70%

8

76%

74%

81%

77%

72%

72%

8,5

77%

76%

82%

79%

74%

74%

9

79%

78%

83%

81%

76%

76%

9,5

81%

79%

85%

82%

77%

78%

10

82%

81%

86%

83%

79%

79%

10,5

83%

82%

87%

84%

80%

81%

11

84%

83%

87%

85%

82%

82%

11,5

85%

84%

88%

86%

83%

83%

12

86%

85%

89%

87%

84%

84%

12,5

87%

86%

90%

88%

85%

85%

13

88%

87%

90%

88%

86%

86%

13,5

88%

87%

90%

89%

86%

87%

14

89%

88%

90%

89%

87%

87%

14,5

89%

88%

91%

90%

88%

88%

15

90%

89%

91%

90%

88%

88%

15,5

90%

90%

91%

90%

89%

89%

16

95%

95%

95%

95%

95%

95%

 

 

 

 

 

 

 

(*) Στον Πίνακα Απομείωσης Αξίας Μεταχειρισμένων Επιβατικών Αυτοκινήτων μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απομείωση ανά μήνα/έτος παλαιότητας.

Ο κατά τα παραπάνω διαμορφούμενος συντελεστής απομείωσης δεν δύναται να είναι ανώτερος του 95%.

 

 

 

ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και αυτοκίνητα τύπου JEEP, τα οποία είχαν ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στη χώρα, εφόσον μεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην ημεδαπή μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με σκοπό να επαναταξινομηθούν και να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του εν λόγω οχήματος στην ξένη χώρα 

2. Βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και από την οποία προκύπτει:

•  η ημερομηνία ταξινόμησης και κυκλοφορίας στη χώρα μας, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του και η ημερομηνία διαγραφής αυτού από τα μητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών,

•  ο τύπος του κινητήρα, ο τύπος του καυσίμου, ο αριθμός πλαισίου και ο κυλινδρισμός του κινητήρα,

•  το εργοστάσιο /η μάρκα και ο τύπος του οχήματος,

•  τα στοιχεία κατόχου του οχήματος.

3. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στη χώρα μας ή του πιστοποιητικού ταξινόμησης αυτού

4. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία ταυτότητας του αυτοκινήτου και τον αριθμό κυκλοφορίας του στη χώρα μας και στο εξωτερικό και ότι το παραλαμβανόμενο με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 121 του ν.2960/2001, όπως ισχύει, όχημα, είναι το ίδιο αυτοκίνητο με εκείνο που είχε προηγούμενα ταξινομηθεί και κυκλοφορήσει στην ημεδαπή.

 

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εισάγονται από τρίτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση  χώρες, επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% επί της δασμολογητέας αξίας. Για όσες χώρες όμως, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει προτιμησιακές συμφωνίες ο δασμός αυτός μπορεί να είναι μειωμένος ή μηδενικός.

 

Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Mεταφορικά μέσα

Για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα» τα χερσαία οχήματα με κινητήρα κυβισμού άνω των 48 κυβικών εκατοστών ή ισχύος άνω των 7,2 KW τα οποία προορίζονται για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων.

α) Για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες

Τα εισαγόμενα στην Ελλάδα από τρίτες χώρες επιβατικά οχήματα επιβαρύνονται με συντελεστή Φ.Π.Α. είκοσι τρία τοις εκατό (24%) επί της φορολογητέας αξίας. Βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. (φορολογητέα αξία), αποτελεί το άθροισμα της δασμολογητέας αξίας, των δασμών και φόρων που οφείλονται εκτός ή εντός της χώρα μας (εκτός του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.) και των παρεπόμενων της εισαγωγής εξόδων, όταν αυτά δεν περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα αξία, όπως μεταφορικά, έξοδα φόρτωσης και εκφόρτωσης, έξοδα ασφάλισης κ.λ.π.

β) Για τα προερχόμενα από άλλες Κοινοτικές χώρες

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α. είναι καινούργια, έχουν διανύσει δηλαδή, κατά την άφιξή τους στη χώρα μας, λιγότερα από 6.000 χιλιόμετρα ή δεν έχουν παρέλθει έξι (6) μήνες από τη θέση τους σε πρώτη κυκλοφορία, επιβαρύνονται στην Ελλάδα με συντελεστή Φ.Π.Α. είκοσι τρία τοις εκατό (24%). Βάση υπολογισμού του Φ.Π.Α. (φορολογητέα αξία), αποτελεί η αξία αγοράς, η οποία προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή ή λοιπά έξοδα που συνδέονται άμεσα με την αγορά αυτή και με τα οποία επιβαρύνει ο προμηθευτής των αγαθών τον αγοραστή. 

Για τα καινούργια αυτοκίνητα σε περίπτωση που έχει καταβληθεί από τον αγοραστή ο Φ.Π.Α. και στο Κράτος-Μέλος αγοράς, χορηγείται σε αυτόν, κατόπιν αιτήσεώς του από το Ελληνικό Τελωνείο, στο οποίο καταβάλλει το Φ.Π.Α., βεβαίωση για την καταβολή αυτή προκειμένου να διεκδικήσει την επιστροφή του Φ.Π.Α. που κατέβαλε στο Κράτος - Μέλος αγοράς (εφόσον βεβαίως προβλέπεται κάτι τέτοιο από την εσωτερική νομοθεσία του κράτους αυτού). 

Όταν τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., είναι μεταχειρισμένα, έχουν διανύσει δηλαδή, κατά την άφιξή τους στη χώρα μας, περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα και έχουν παρέλθει περισσότεροι από έξι (6) μήνες, από τη θέση τους σε πρώτη κυκλοφορία, δεν καταβάλλεται Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα αγοράς του αυτοκινήτου.

Όταν ο εγκατεστημένος στην Κοινότητα πωλητής είναι ιδιώτης και για την πώληση συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό,  απαιτείται η θεώρησή του από Ελληνική Προξενική Αρχή, παρουσία του αγοραστή στο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται η πώληση.

 

Δ.

2. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΑΞΙ)

Για επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις  προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12 ΕΚ ή μεταγενέστερης, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημοσίας χρήσης, καταβάλλεται το 13% του τέλους ταξινόμησης για τα όμοια, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.. 
Για επιβατικά αυτοκίνητα με προδιαγραφές της οδηγίας 91/441 ΕΟΚ και παλαιοτέρων ή συμβατικής τεχνολογίας καταβάλλεται το 50% του τέλους ταξινόμησης για όμοια αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ..

 

Παρατήρηση

Για τυχόν περιορισμούς στην ταξινόμηση επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Αποχαρακτηρισμός

Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης, εφόσον αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν παρέλθει πενταετία από τον τελωνισμό τους, υπόκεινται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ των μειωμένων φόρων που κατέβαλαν και εκείνων που ισχύουν κατά το χρόνο του τελωνισμού τους ως ιδιωτικής χρήσης και με βάση τα φορολογικά στοιχεία που διαμορφώνονται κατά τον ίδιο χρόνο. Μετά την παρέλευση πενταετίας από τον τελωνισμό τους, ως δημόσιας χρήσης δεν οφείλεται διαφορά τέλους, αλλά καταβάλλεται ποσό ίσο με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησής τους ως ιδιωτικής χρήσης.

 

 

Γ. ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
- ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ) 
- ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ / ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ

1. ΦΟΡΤΗΓΑ
2. ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ 
3. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ)

 

1. ΦΟΡΤΗΓΑ

 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα, πλην τύπου JEEP και οι βάσεις τους της δ.κ. 87.04 που πληρούν τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/542/ΕΟΚ φάση Β΄ ή 96/69/ΕΚ ή μεταγενέστερων υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:

 

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΜΕΧΡΙ 3,5 ΤΟΝΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΑ

ΚΛΕΙΣΤΑ

ΒΑΣΕΙΣ

1006

-

1006

-

1006

-

8

1901

10,40

1901

10

1935

13

1935

5

1907

6,5

11907

 

ΦΟΡΤΗΓΑ

ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ

ΟΛΑ & ΒΑΣΕΙΣ

Καταλητικά (1006)

-

Φορηηγά

5

1908

6,5

1908

Βάσεις

1909

1909

 

Εξαιρέσεις

Τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά δεν υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης.

 

 

2. ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ

 

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 3κυκλα ή4κυκλα

που πληρούν Οδηγία 2002/51 (1004)

ΦΟΡΤΗΓΑ 3κυκλα ή 4κυκλα

που πληρούν Οδηγία 92/61 (1005)

Κάτω από 50 κ.ε

0

1611

Κάτω από 50 κ.ε

0

1919

50 – 500 κ.ε

5

1612

50 – 500 κ.ε

4

1920

501– 900 κ.ε

9

1613

501– 900 κ.ε

8

1921

901 και άνω

15

1614

901 και άνω

14

1922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ)


ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (ε/123)

(1001-1002)

8

1936

10,40

1936

 

Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΣ

Ν.2960/01 άρθρα 134,135 
Φ.31/13/3-6-03 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ 816/23-6-03 Τεύχος Β) 
Φ.32/14/3-6-03 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ 816/23-6-03 Τεύχος Β) 
Φ.715/475/24-7-03 Ε.Δ.Υ.Ο.


Τα κοινοτικά οχήματα έχουν τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώς Φορολογικής Αποθήκης και για το διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του τέλους ταξινόμησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
Τις φορολογικές αποθήκες κατέχουν ή χρησιμοποιούν Εγκεκριμένοι Αποθηκευτές οι οποίοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή να παραλαμβάνουν, να κατέχουν και να αποστέλουν στα πλαίσια του επιτηδεύματός τους οχήματα τα οποία βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

 

Ε. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 άρθρα 98-113 
Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 άρθρα 496-533 
Τ.1460/10Γ0019/21-3-02 Α.Υ.Ο.( Φ.Ε.Κ 468/15-4-02 Τεύχος Β) 
Τ.2130/22/50019/1-5-02 Ε.Δ.Υ.Ο.

Τα οχήματα Τρίτων Χωρών έχουν τη δυνατότητα να τεθούν σε καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης με αναστολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων για απεριόριστο χρονικό διάστημα.