Εκτελωνιστές

Up

ektelonistes N 718

Εκτελωνιστές είναι τα φυσικά πρόσωπα, το οποία, έχουν πτυχίο εκτελωνιστή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και αναλαμβάνουν την κατ' επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών δια λογαριασμό και ως αντιπρόσωποι των δικαιούχων, των εμπορευμάτων.

Ασκούμενος εκτελωνιστής είναι ο κάτοχος πτυχίου εκτελωνιστή. Δεν αναλαμβάνει και δεν διενεργεί εκτελωνιστικές εργασίες, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον εκτελωνιστή στον οποίο ασκείται για την διεκπαιρέωση των κατά παρ. 3 και 4 του άρθρ. 9 του Ν. 718/1977 εκτελωνιστικών εργασιών.

 

Νόμος Περί Εκτελωνιστών Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304)

 

Ν.718-77.pdf (134.95 kB)
Powered by Phoca Download