ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά θεωρούνται:

Α) η αιθυλική αλκοόλη (στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα εξ΄ αυτής παραγόμενα αλκοολούχα ποτά, π.χ. ουίσκι, βότκα, λικέρ, τεκίλα, ρούμι, ούζο, κ.λ.π.)
Β) η μπύρα
Γ) τα ενδιάμεσα προϊόντα (π.χ. βερμούτ, κρασιά-λικέρ, κ.λ.π.)
Δ) το κρασί /αφρώδες κρασί
Ε) τα παρασκευαζόμενα ποτά με ζύμωση, εκτός από το κρασί και τη μπύρα.Συντελεστές Ε.Φ.Κ.

(Άρθρα 79 έως 93 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001),
άρθρο 27 του ν. 3156/03 (Φ.Ε.Κ. 157/Α΄/25.06.03)
άρθρο 10 παρ. 1 έως 5 του ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/04.03.2009)

  • Αιθυλική Αλκοόλη: 1884 ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης σε θερμοκρασία 20ο C. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% συντελεστής (942 ευρώ) για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο ή την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής εφαρμόζεται επίσης και στην περιοχή της Δωδεκανήσου για την αιθυλική αλκοόλη που περιέχεται και στα λοιπά αλκοολούχα ποτά ή αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία αποκτώνται από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστέλλονται από φορολογική αποθήκη της λοιπής Ελλάδος, εισάγονται στην περιοχή αυτή από Τρίτες Χώρες ή παράγονται εκεί έτσι ώστε να καταναλωθούν στη συγκεκριμένη περιοχή.
    - Μπύρα: 2,60 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας. Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μπύρας (1,30 ευρώ), έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την μπύρα που παράγεται από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
    - Ενδιάμεσα προϊόντα: 78 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, με εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται στα σημεία 5,6, και 7 του μέρους ΙΒ του Παραρτήματος VI του Κανονισμού ΕΚ του Συμβουλίου αριθμ. 1493/1999 (EEL 179/14.7.1999), για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε 39 ευρώ (Οίνος Γλυκύς Φυσικός).
    - Κρασί (Απλό Κρασί, Αφρώδες Κρασί): 0 ευρώ
    - Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα: 0 ευρώ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ε.Φ.Κ.


Άρθρα 79 έως 93 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001),
άρθρο 27 του ν. 3156/03 (Φ.Ε.Κ. 157/Α΄/25.06.03)
άρθρο 10 παρ. 1 έως 5 του ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/04.03.2009) 

(σε ευρώ)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Αιθυλική Αλκοόλη

550 (ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης)

1884 (ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης)

942 (ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης)

ΟΥΖΟ, ΤΣΙΠΟΥΡΟ, ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ & ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Μπύρα

0,748 (ανά εκατόλιτρο ανά βαθμό Plato τελικού προϊόντος)
ή 1,87 (ανά εκατόλιτρο ανά βαθμό αλκοόλης τελικού προϊόντος)

2,60 (ανά βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας)

1,30 (ανά βαθμό Plato κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ
(παραγωγή μικρότερη των 200.000 εκατόλιτρων μπύρας ετησίως)

Ενδιάμεσα προϊόντα

45(ανά εκατόλιτρο προϊόντος)

78(ανά εκατόλιτρο προϊόντος)

39 (ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος)

ΚΡΑΣΙΑ - ΛΙΚΕΡ
(σημεία 5,6,7, Μέρος ΙΒ, Παράρτημα VΙ, Κανονισμός αριθμ. 1493/1999 του Συμβουλίου, EEL 179/14.7.1999)

Απλό Κρασί, Αφρώδες Κρασί, Ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα

0 (ανά εκατόλιτρο προϊόντος)

0 (ανά εκατόλιτρο προϊόντος)

 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣΆρθρο 83 του ν. 2960/01(Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Τα προϊόντα που ορίζονται ως αιθυλική αλκοόλη σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 2960/01 απαλλάσσονται από τον Ε.Φ.Κ. στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Α.Υ.Ο. :

•  όταν διανέμονται με τη μορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει υποστεί πλήρη μετουσίωση
•  όταν έχουν υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου Κράτους-Μέλους και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών)
•  όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού
•  όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φαρμάκων
•  όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αρωματικών ουσιών που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και μη-αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μέχρι 1,2% vol .
•  όταν χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεμιστών ή όχι, εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόμενη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τις σοκολάτες και 5,0 λίτρα ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος για τα άλλα προϊόντα
•  όταν χρησιμοποιούνται ως δείγματα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιμών παραγωγής ή για επιστημονικούς σκοπούς
•  όταν χρησιμοποιούνται για σκοπούς επιστημονικής έρευνας
• όταν χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς
• όταν χρησιμοποιούνται για τον ψεκασμό αρτοσκευασμάτων και παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν αυτόματα μηχανήματα ψεκασμού των αρτοσκευασμάτων αυτών.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ. ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
Άρθρο 83 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22.11.2001),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α. Πλήρως μετουσιωμένη
Αιθυλική Αλκοόλη

 

Β. Αιθυλική Αλκοόλη Μετουσιωμένη
σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελλάδας ή άλλου Κ-Μ της Ε.Ε.

 

Γ. Ξύδι
(παραγωγή)

Δ. Φάρμακα
(παραγωγή)

 

Ε. Αρωματικές ουσίες
(παραγωγή)

 

ΣΤ. Πρώτη ύλη ή ως συστατικά ημιτελών προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής

Ζ. Δείγματα αναλύσεων
για δοκιμές παραγωγής
ή για επιστημονικούς
σκοπούς

 

Η. Επιστημονική Έρευνα

 

Θ. Νοσοκομεία - Θεραπευτήρια - Κλινικές - Νοσηλευτικά Ιδρύματα δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου

 

 

Ι. Ψεκασμός αρτοσκευασμάτων