ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 


Ενεργειακά προϊόντα & ηλεκτρική ενέργεια θεωρούνται:

Τα προϊόντα που περιγράφονται, (τίτλοι) και κωδικοί αριθμοί της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, στο άρθρο 72 του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως: Αργό πετρέλαιο, μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια από πετρέλαιο, αέρια πετρελαίου, παραφίνες, ασφαλτικά μίγματα, πίσσες, βενζόλες, τολουόλες, ξυλόλες, μίγματα υδρογονανθράκων και άλλα.

 

Συντελεστές Ε.Φ.Κ.

 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
α) Βενζίνη με μόλυβδο 2710 11 51 και
2710 11 59
621 1.000 λίτρα
β) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο
•  με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5
•  με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5
2710 11 41 και
ΕΧ 2710 11 45

ΕΧ 2710 11 45
και 2710 11 49
610 1.000 λίτρα

1.000 λίτρα
γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που προορί­ζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώ­ληση ή και χρησιμοποιεί­ται ως ισοδύναμο καύ­σιμο αντί της μολυβδού­χου βενζίνης των κωδι­κών της Σ.Ο. 2710 11 51 και 2711 11 59 2710 11 41,
2710 11 45 και 2710 11 49
610 1.000 λίτρα
δ) Βενζίνη αεροπλάνων 2710 11 31 637 1.000 λίτρα
ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης 2710 11 70 637 1.000 λίτρα
στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 2710 19 41
2710 19 45 και 2710 19 49
382 1.000 λίτρα
ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης. 2710 19 41
2710 19 45 και 2710 19 49
382 1.000 λίτρα
η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ 2710 19 41
2710 19 45 και 2710 19 49
382 1.000 λίτρα
θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL - Μαζούτ) 2710 19 61
2710 19 63
2710 19 65
2710 19 69
19 1.000 χιλιόγραμμα
ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 2710 19 21 και 2710 19 25 410 1.000 λίτρα
ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2710 19 21 και
2710 19 25
410 1.000 λίτρα
ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι΄ και ια΄ 2710 19 21 και 2710 19 25 410 1.000 λίτρα
ιγ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων 2711 12 11
έως και
2711 19 00
125 1.000 χιλιόγραμμα
ιδ) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται:
•  ως καύσιμα θέρμανσης και
• για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιγ΄ και ιε΄
2711 12 11
έως και
2711 19 00
και
2711 29 00
13 1.000 χιλιόγραμμα
ιε) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περίπτωσης ιγ΄ 2711 12 11
έως και
2711 19 00 και
27 11 29 00
41 1.000 χιλιόγραμμα
ιστ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων 2711 11 00 και 2711 21 00 0 Gigajoule
μεικτή θερμογόνος δύναμη
ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης 2711 11 00 και 2711 21 00 0 Gigajoule
μεικτή θερμογόνος δύναμη
ιη) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω ιστ) και ιζ) περιπτώσεις. 2711 11 00 και
2711 21 00
0 Gigajoule
μεικτή θερμογόνος δύναμη
ιθ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης.
•  Για επιχειρηματική χρήση
• Για μη επιχειρηματική χρήση
2701,
2702 και
2704
0,3
0,3
Gigajoule
κ) Λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ), που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτή που καθορίζεται στην παραπάνω ιθ΄ περίπτωση 2701,
2702 και
2704
0,3
0,3
Gigajoule
κα) Ηλεκτρική ενέργεια
•  Για επιχειρηματική χρήση
• Για μη επιχειρηματική χρήση
2716 2,5
5
MWh
κβ) •  Βενζόλιο (βενζένιο)
• Τολουόλιο (τολουένιο)
• Ξυλόλιο (ξυλένιο)
• Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D86
• Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα
2707 372 1.000 χιλιόγραμμα
κγ) • Βενζόλιο
•  Τολουόλιο
•  ο-Ξυλόλιο
•  μ-Ξυλόλιο
•  π-Ξυλόλιο
•  Ισομερή του Ξυλολίου
σε μείγμα
•  Αιθυλοβενζόλιο
•  Μείγματα από τα παραπάνω προϊόντα
2902 372 1.000 χιλιόγραμμα
κδ) Ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT) 2710 11 21 20 1.000 χιλιόγραμμα
κε) Άλλα ελαφρά λάδια 2710 11 90 12 1.000 χιλιόγραμμα
κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω περίπτωσης στ΄ 3824 90 99 3

1.000 λίτρα

 

 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Ε.Φ.Κ., ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(άρθρα 73, 75 και 78 του ν.2960/01)


Απαλλάσσονται ή υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές Ε.Φ.Κ. τα ενεργειακά προϊόντα στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές Α.Υ.Ο.:

• Όταν παραλαμβάνονται με σκοπό τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν αεροπορικές μεταφορές, με εξαίρεση τον εφοδιασμό αεροσκαφών που εκτελούν ιδιωτικές πτήσεις αναψυχής

•  Όταν παραλαμβάνονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τους σκοπούς της ναυσιπλοϊας στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής αλιείας, εκτός της χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής

• Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών μετασχηματιστών.

• Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), το ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT), καθώς και τα άλλα ελαφρά λάδια, που παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

• Τα προϊόντα των περιπτώσεων κβ΄ και κγ΄ (αρωματικοί υδρογονάνθρακες), της παραγράφου 1, του άρθρου 73, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους.

• Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που χρησιμοποιούνται :
- αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
- για ορυκτολογική κατεργασία
- για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.

• Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καθώς και από τα νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα.

•  Η βενζίνη γεωργικής και δασικής χρήσης

•  Η βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο)

•  Το υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιείται στη γεωργία

•  Όταν έχουν τεθεί σε ανάλωση σε ένα άλλο κράτος-μέλος και τα οποία περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων εμπορικών οχημάτων με κινητήρα και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα από τα εν λόγω οχήματα καθώς και σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια μεταφοράς, των συστημάτων με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα εμπορευματοκιβώτια.

• Η κηροζίνη θέρμανσης που χρησιμοποιείται κατά τη χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους.

• Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ( DIESEL) θέρμανσης που χρησιμοποιείται κατά τη χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 30 Απριλίου κάθε έτους, με καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρου.

• Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ( DIESEL) κίνησης που χρησιμοποιείται στη γεωργία, με καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρου.

• Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και χρησιμοποιείται για την ίδια χρήση εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων.