ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΦΕ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22.12.2016 Α.Υ.Ο.

«Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης προϊόντων καφέ, της διαδικασίας επιβολής του φόρου κατανάλωσης, των διατυπώσεων διακίνησης, παρακολούθησης, ελέγχου και άλλων θεμάτων εφαρμογής του άρθρου 53 Α του ν.2960/01, ως προς τα εν λόγω προϊόντα.»

ΣΧΕΤ: α) Οι αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ 1082463 ΕΞ 2016/31.5.2016 και ΔΕΦΚΦ 1083163 ΕΞ 2016/1.6.2016 Ε.Δ.Υ.Ο. β)Το από 22/12/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων. Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) σχετικών Ε.Δ.Υ.Ο., με τις οποίες κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4389/2016 (94 Α'), κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την εν θέματι Α.Υ.Ο, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 4241 B /29-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΟ8Η-0Χ4),

γνωρίζοντάς σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 58 του ν.4389/2016 προστέθηκε άρθρο 53Α στον ν.2960/2001 και από 1/1/2017 προβλέπεται η επιβολή φόρου κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, τα εγχωρίως παραγόμενα και τα προερχόμενα από άλλα κ-μ της Ε.Ε. προϊόντα καφέ, ως ακολούθως:

α) Στον καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 21 00 και 0901 22 00, με συντελεστή τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.

β) Στον μη καβουρδισμένο καφέ των κωδικών Σ.Ο. 0901 11 00 και 0901 12 00, με συντελεστή δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.

γ) Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.

δ) Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. EX 2101 12 92 και 2101 12 98, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση καθορίζονται:

α) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης των προϊόντων καφέ του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διατυπώσεων εισόδου και εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων, εν γένει, της λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών.

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραγωγή προϊόντων καφέ στη χώρα, τη διαδικασία και τις διατυπώσεις παραλαβής από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ανωτέρω προϊόντων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τις διατυπώσεις διακίνησης των υποκείμενων σε φόρο κατανάλωσης προϊόντων μετά την εισαγωγή τους από τρίτη χώρα και τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

γ) οι διαδικασίες επιβολής του φόρου κατανάλωσης των προϊόντων καφέ, με τους συντελεστές φόρου που ορίζονται από τις περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, της παρακολούθησης, του ελέγχου αυτών και άλλα θέματα εφαρμογής του εν λόγω άρθρου.

Αναλυτικότερα, με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α' (άρθρα 2 και 3) καθορίζονται:

α) οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, σε πρόσωπα που παραλαμβάνουν τα εν λόγω προϊόντα από άλλα κ-μ και τα οποία οφείλουν να καταβάλλουν για αυτά, τις αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις εντός της προθεσμίας, για τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου κατανάλωσης, ήτοι εντός 10 ημερών από την παραλαβή. Καθορίζονται επίσης, οι υποχρεώσεις των εν λόγω προσώπων, καθώς και οι περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας.

β) η διαδικασία παραλαβής προϊόντων καφέ από άλλα κ-μ.

Επισημαίνεται ότι κατά την παραλαβή των προϊόντων καφέ από άλλα κράτη μέλη, προβλέπεται η υποβολή από τον υπόχρεο «Δήλωσης Παραλαβής» στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ενώ προηγείται η Ειδοποίηση Παραλαβής.

Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β' (άρθρα 4-15), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών προϊόντων καφέ.

Ειδικότερα με τα άρθρα 5 και 6 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, καθώς και οι υποχρεώσεις του εγκεκριμένου αποθηκευτή στο όνομα του οποίου χορηγείται η εν λόγω άδεια. Επισημαίνεται ότι η άδεια φορολογικής αποθήκης χορηγείται μόνο σε πρόσωπα εγκατεστημένα στη χώρα, που τηρούν βιβλία και στοιχεία στη χώρα, ώστε να καθίσταται ευκολότερος ο έλεγχος του καθεστώτος αναστολής.

Με το άρθρο 7 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, μόνο σε πρόσωπα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί άδεια φορολογικής αποθήκης στο όνομά τους, ώστε να θέτουν σε καθεστώς αναστολής σε φορολογική αποθήκη άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή, προϊόντα καφέ τα οποία παραλαμβάνουν από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα, μετά τη θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία. Καθορίζονται επίσης, οι περιπτώσεις τροποποίησης και ανάκλησης της εν λόγω άδειας.

Με το άρθρο 8 καθορίζονται οι περιπτώσεις ακύρωσης, τροποποίησης και ανάκλησης της άδειας φορολογικής αποθήκης. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι παραπάνω άδειες χορηγούνται από το αρμόδιο, κατά περίπτωση τελωνείο.

Με το άρθρο 9, καθορίζεται ότι η παραγωγή προϊόντων καφέ πραγματοποιείται σε φορολογική αποθήκη, για σκοπούς καλύτερης παρακολούθησης και ελέγχου των υποκείμενων προϊόντων σε φόρο κατανάλωσης, κατά την παραγωγική διεργασία. Ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα, η παραγωγή καβουρντισμένου καφέ να γίνεται εκτός φορολογικής αποθήκης, με βάση (α' ύλες), άλλα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (ακαβούρντιστος καφές), με την προϋπόθεση να έχει καταβληθεί το ποσό των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά. Τα πρόσωπα που παράγουν εκτός φορολογικής αποθήκης οφείλουν να αποδεικνύουν σε κάθε έλεγχο, ότι ο φόρος για τις α' ύλες που χρησιμοποιούν έχει καταβληθεί.

Με τα άρθρα 10 και 11 καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία και οι διατυπώσεις εισόδου και εξόδου στη φορολογική αποθήκη, κατά περίπτωση. Επίσης, με το άρθρο 12, προβλέπεται η δυνατότητα προσωρινής εξόδου από τη φορολογική αποθήκη προϊόντων καφέ, για την τοποθέτηση επ' αυτών διαφημιστικού υλικού, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και παροχή σχετικής εγγύησης.

Με το άρθρο 13 προβλέπεται ο τρόπος τήρησης της λογιστικής αποθήκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα Γραμμογραφημένου Βιβλίου Αποθήκης του Παραρτήματος Χ, ενώ με το άρθρο 14 προβλέπεται στο τέλος κάθε έτους, η σύνταξη κατάστασης αποθεμάτων, ώστε να παρακολουθείται καλύτερα το καθεστώς και να διευκολύνεται ο υπολογισμός της εγγύησης.

Με το άρθρο 15 ορίζονται οι σχετικές περί εγγυήσεων ρυθμίσεις και καθορίζεται το ύψος των εγγυήσεων, ανάλογα με τα προσδιοριζόμενα είδη αυτών (εγγυήσεις παραγωγής και κατοχής και εγγυήσεις διακίνησης). Ειδικότερα, με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών για την τήρηση της φορολογικής αποθήκης, με την κοινοποιούμενη Α.Υ.Ο. προβλέπεται η μείωση του ποσοστού της πάγιας εγγύησης, κατά 50% για κατόχους πιστοποιητικών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα («AEOS» και « AEOF»).

Στο Κεφαλαίο Γ' (άρθρα 16-17) ρυθμίζονται θέματα βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, ως ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών, που προβλέπονται από την περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, στις περιπτώσεις απόκτησης από άλλο κράτος μέλος, λαμβάνεται η «Ημερομηνία Παραλαβής» που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο επί του εντύπου της Δήλωσης Παραλαβής.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 17 ορίζεται η διαδικασία έκπτωσης του Φ.Π.Α, εισροών. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το β' σχετικό της Δ/νσης Δ.Θ. και Τ.Ο.Κ. για την εφαρμογή του φόρου κατανάλωσης του άρθρου 53Α του ν.2960/01 στο ICISnet, επισημαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθοι νέοι πρόσθετοι κωδικοί εθνικής φορολογίας:

1510 Καβουρδισμένος καφές (συντελεστής 3 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους).

1512 Μη καβουρδισμένος καφές (συντελεστής 2 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους).

1514 Στιγμιαίος καφές (συντελεστής 4 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους).

1516 Παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ (συντελεστής 4 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους που περιέχεται στο τελικό προϊόν).

Ειδικά, για τον υπολογισμό του φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ, στο κατά περίπτωση παραστατικό, στο πεδίο «επιπλέον στοιχείο υπολογισμού»/«πρόσθετα στοιχεία», συμπληρώνεται, υποχρεωτικά στον κωδικό 061: «καθαρό βάρος καφέ (περιεκτικότητα)», το εν λόγω βάρος που περιέχεται στο τελικό προϊόν. Στις ως άνω περιπτώσεις, μαζί με το παραστατικό συνυποβάλλεται, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών, Δήλωση Σύστασης, στην οποία αναφέρεται για κάθε προϊόν που τίθεται σε ανάλωση ξεχωριστά, η περιεκτικότητα σε κιλά των εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων ή συμπυκνωμάτων καφέ ή του καφέ. (Κωδικός για την ηλεκτρονική υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού: 1Ε21 στη θέση 44.1 του ΕΔΕ και 44.2 της ΔΕΦΚ). Επιπρόσθετα, με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Δ' (άρθρο 18) προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και διακίνηση των προϊόντων καφέ στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και η επιβολή των ανάλογων κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τέλος, στο Κεφαλαίο Ε' (άρθρα 19-21) ρυθμίζονται θέματα μηχανογράφησης και εισάγονται οι μεταβατικές διατάξεις, καθώς και η έναρξη εφαρμογής της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο.

Ειδικότερα με το άρθρο 19, προβλέπεται ο μηχανογραφικός τρόπος υποβολής των εντύπων της κοινοποιούμενης απόφασης, η έκδοση και διαχείριση των σχετικών Αδειών και η τήρηση των σχετικών βιβλίων, από τη χρονική στιγμή μηχανογραφικής τους υλοποίησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICISnet). Επί του παρόντος, διευκρινίζεται ότι μέσω του πληροφοριακού συστήματος ICISnet υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο η Δήλωση Ε.Φ.Κ. και το Ε.Δ.Ε..

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 20, προβλέπονται τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα που αφορούν στη φορολόγηση των προϊόντων, τα οποία βρίσκονται την 31η Δεκεμβρίου 2016, στην κατοχή προσώπων, τα οποία είτε τα έχουν παράξει, είτε τα έχουν εισάγει από τρίτη χώρα, είτε τα έχουν αποκτήσει από άλλο κράτος-μέλος και δεν έχουν διατεθεί προς πώληση. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο μέχρι 31.1.2017.

Επιπλέον, για την ομαλή προσαρμογή των ανωτέρω προσώπων κατά την πρώτη εφαρμογή φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα αυτά από 1.1.2017, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς καθώς και τη συμμόρφωση προς τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης, παρέχεται για τη μεταβατική περίοδο, στα πρόσωπα που θα αιτηθούν, η δυνατότητα άμεσης χορήγησης, είτε άδειας φορολογικής αποθήκης, είτε άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, είτε άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, με απλουστευμένες διαδικασίες.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αδειών είτε φορολογικής αποθήκης, είτε εγγεγραμμένου παραλήπτη, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 15.02.2017, ενώ για την άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή μέχρι 28.02.2017. Για το λόγο αυτό, καλούνται τα αρμόδια Τελωνεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση χορήγηση των εν λόγω αδειών, καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία των προβλεπόμενων από την κοινοποιούμενη Απόφαση τηρουμένων Βιβλίων. Τα πρόσωπα, τα οποία θα αιτηθούν την έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης, υποχρεούνται άμεσα, μετά την έκδοσης αυτής, να εισάγουν τα δηλωθέντα, κατά τα ανωτέρω, προϊόντα στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων με Δήλωση Παραλαβής για την είσοδο σε φορολογική αποθήκη.

Επιπλέον, σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των δηλωθέντων προϊόντων, πριν από την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από τον μήνα ανάλωσης των προϊόντων αυτών, κατ' αναλογία με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Ομοίως, τα πρόσωπα που θα αιτηθούν την έκδοση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, ακολουθούν την ως άνω διαδικασία, δηλαδή υποχρεούνται άμεσα, μετά την έκδοση των αδειών να εισάγουν τα δηλωθέντα προϊόντα στη φορολογική αποθήκη, ενώ σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση πριν από την έκδοση των αδειών, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από τον μήνα ανάλωσης των προϊόντων αυτών.

Τα πρόσωπα που θα αιτηθούν την έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη καταβάλλουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων αυτών κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017 με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ..

Επιπρόσθετα, παραγωγοί που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή ή εγγεγραμμένου παραλήπτη, υποχρεούνται να δηλώσουν τα προϊόντα που κατέχουν κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας και να υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στο ένα τρίτο των προϊόντων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση, κατά τις ημερομηνίες υποβολής των Δ.Ε.Φ.Κ..

Τέλος, με το άρθρο 21 ορίζεται ως έναρξη ισχύος των ανωτέρω ρυθμίσεων που καθορίζονται με την κοινοποιούμενη Απόφαση, η 1η Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία επιβολής του φόρου.