Υγρα Αναπλήρωσης Ηλ. Τσιγαρου

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030ΕΞ 2016 Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1182030 ΕΞ 2016/14.12.2016 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 4173/B'/23.12.2016 (ΑΔΑ: Ω2ΩΔΗ-14Χ).

Η ως άνω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.10 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001, «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α'265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα πλαίσια καθορισμού του απαιτούμενου κανονιστικού πλαισίου σε εθνικό επίπεδο για τα υγρά αναπλήρωσης τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092 για τα οποία επιβάλλεται από 1.1.2017, εθνικός φόρος κατανάλωσης (μη εναρμονισμένος σε επίπεδο Ε.Ε.) με συντελεστή, δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος.

Παρότι η κοινοποιούμενη Απόφαση είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, παρατίθεται επιγραμματική αναφορά επί των άρθρων αυτής ως ακολούθως:

Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 προσδιορίζεται καταρχάς ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής αυτής και ειδικότερα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις:

α) για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης με αναστολή των φορολογικών επιβαρύνσεων (Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.) καθώς και των διαδικασιών εισόδου και εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη,

β) για την παραγωγή, παραλαβή από άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε., ή εισαγωγή από τρίτες χώρες των ανωτέρω προϊόντων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών,

γ) για χορήγηση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη των ανωτέρω προϊόντων από άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και

δ) για την παραγωγή των προϊόντων αυτών εκτός καθεστώτος αναστολής.

Επιπρόσθετα, με την κοινοποιούμενη Απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. στα ανωτέρω προϊόντα από 1.1.2017, με τον προαναφερθέντα συντελεστή φόρου καθώς και οι όροι και οι διατυπώσεις βάσει των οποίων διενεργείται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ανωτέρω προϊόντων.

Ειδικότερα:

α. Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α' (άρθρα 2-9) της κοινοποιούμενης Απόφασης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας υπό καθεστώς αναστολής φορολογικής αποθήκης.

Με το άρθρο 2 προβλέπεται η υπαγωγή των προϊόντων της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/2001 «Ε.Τ.Κ.» σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης με αναστολή καταβολής του Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για το χρονικό διάστημα παραμονής αυτών στο εν λόγω καθεστώς.

Με το άρθρο 3 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύστασης φορολογικής αποθήκης καθώς και οι υποχρεώσεις του εγκεκριμένου αποθηκευτή στον οποίο έχει χορηγηθεί η εν λόγω άδεια.

Επιπλέον, με το άρθρο 4 ορίζονται οι σχετικές περί εγγυήσεων ρυθμίσεις και καθορίζεται το ύψος των εγγυήσεων ανάλογα με τα προσδιοριζόμενα είδη αυτών (εγγυήσεις παραγωγής και κατοχής και εγγυήσεις διακίνησης).

Επιπλέον, με το άρθρο 5 προβλέπεται για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών, η δυνατότητα συναποθήκευσης στη φορολογική τους αποθήκη των προϊόντων της κοινοποιούμενης Απόφασης με τα υποκείμενα σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) βιομηχανοποιημένα καπνά τηρουμένων των σχετικών υποχρεώσεων του άρθρου αυτού.

Επιπρόσθετα, με το άρθρο 6 καθορίζεται αναλυτικά η διαδικασία εισόδου των εν λόγω προϊόντων στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή στις περιπτώσεις που τα εν λόγω προϊόντα είτε παράγονται εγχωρίως από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές είτε παραλαμβάνονται από άλλα Κράτη Μέλη, ή εισάγονται από τρίτες χώρες και τίθενται άμεσα σε φορολογική αποθήκη μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Αντιστοίχως, με το άρθρο 7 καθορίζονται οι περιπτώσεις εξόδου από τη φορολογική αποθήκη των ανωτέρω προϊόντων τα οποία δύνανται: - να τεθούν άμεσα σε ανάλωση, - να μεταφερθούν από φορολογική αποθήκη του εσωτερικού σε άλλη, - να αποσταλούν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - να εξαχθούν σε Τρίτη Χώρα και περιγράφεται αναλυτικά η προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία.

Με το άρθρο 8 παρέχεται η δυνατότητα στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια φορολογικής αποθήκης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης, να παράγουν τα εν λόγω προϊόντα για λογαριασμό άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή των προϊόντων αυτών ή εγκεκριμένου αποθηκευτή των βιομηχανοποιημένων καπνών, κατόπιν υπογραφής σχετικής σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Με το άρθρο 9 καθορίζονται οι περιπτώσεις τροποποίησης, ανάκλησης και ακύρωσης της ανωτέρω άδειας φορολογικής αποθήκης.

β. Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β' (άρθρο 10) καθορίζονται αντίστοιχα οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη, ο οποίος παραλαμβάνει τα εν λόγω προϊόντα από άλλο Κράτος Μέλος, οι υποχρεώσεις αυτού καθώς και οι περιπτώσεις ανάκλησης της εν λόγω άδειας.

γ. Περαιτέρω, με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρο 11) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, οι υποχρεώσεις του εν λόγω παραγωγού καθώς και οι περιπτώσεις ανάκλησης της ανωτέρω έγκρισης.

δ. Επιπρόσθετα με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Δ' (άρθρα 12-13) προσδιορίζεται αναλυτικά ο χρόνος επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. η βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, ως ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών (παρ. 1β) για την καταβολή των φορολογικών επιβαρύνσεων, λαμβάνεται η «Ημερομηνία Παραλαβής» που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο επί του εντύπου Δήλωση Παραλαβής. Στην περίπτωση της εγχώριας παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής ως ημερομηνία έναρξης για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των δέκα (10) ημερών, λαμβάνεται η «Ημερομηνία Παραγωγής» που δηλώνει ο ενδιαφερόμενος επί του εντύπου «Δήλωση Παραγωγής.

Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 13 ορίζεται η διαδικασία έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών. Σημειώνεται επίσης, σε ότι αφορά θέματα επιβολής Φ.Π..Α. ότι, όταν τα προϊόντα κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη προορίζονται για εξαγωγή, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α). Ομοίως απαλλάσσονται από Φ.Π.Α. κατά τη μεταφορά τους από τη μία φορολογική αποθήκη σε άλλη (άρθρο 25 ν.2859/2000) καθώς και κατά την παράδοσή τους σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 28 ν.2859/2000).

ε. Επιπρόσθετα με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Ε' (άρθρο 14) προβλέπεται η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων ελέγχων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές κατά την παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή και εσωτερική διακίνηση, καθώς και η επιβολή των ανάλογων κυρώσεων σε περίπτωση παρατυπίας ή παράβασης.

στ. Επιπρόσθετα με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου ΣΤ' (άρθρο 15-16) εισάγονται οι μεταβατικές διατάξεις και η έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης.

Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15, προβλέπονται τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα που αφορούν στη φορολόγηση των προϊόντων, τα οποία βρίσκονται, την 31η Δεκεμβρίου 2016, στην κατοχή προσώπων, τα οποία είτε τα έχουν παράξει είτε τα έχουν εισάγει από Τρίτη Χώρα είτε τα έχουν αποκτήσει από άλλο Κράτος-Μέλος και δεν έχουν διατεθεί προς πώληση. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να δηλωθούν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές το αργότερο μέχρι 31.1.2017. Επιπλέον, για την ομαλή προσαρμογή των ανωτέρω προσώπων κατά την πρώτη εφαρμογή φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα αυτά από 1.1.2017, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς καθώς και τη συμμόρφωση προς τις ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης Απόφασης, παρέχεται για τη μεταβατική περίοδο, η δυνατότητα άμεσης χορήγησης, στα πρόσωπα που θα αιτηθούν είτε άδεια φορολογικής αποθήκης, είτε άδεια εγγεγραμμένου παραλήπτη, είτε έγκριση παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, των εν λόγω αδειών/εγκρίσεων με απλουστευμένες διαδικασίες.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι 15.02.2017. Για το λόγο αυτό καλούνται τα αρμόδια Τελωνεία να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση χορήγηση των εν λόγω αδειών/εγκρίσεων καθώς και την έγκαιρη δημιουργία των προβλεπόμενων από την κοινοποιούμενη Απόφαση τηρουμένων Βιβλίων. Τα πρόσωπα, τα οποία θα αιτηθούν την έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης, υποχρεούνται άμεσα, κατόπιν της έκδοσης αυτής, να εισάγουν τα δηλωθέντα κατά τα ανωτέρω προϊόντα στη φορολογική αποθήκη σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Επιπλέον, σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση μέρους των δηλωθέντων προϊόντων πριν την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εντός της τεθείσας προθεσμίας, υποβάλλεται Δήλωση Ε.Φ.Κ. για την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από τον μήνα ανάλωσης των προϊόντων αυτών, κατ' αναλογία με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ' της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Τα πρόσωπα που θα αιτηθούν την έκδοση άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη ή έγκριση παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής καταβάλλουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στο ένα τρίτο των κατά τα ανωτέρω δηλωθέντων προϊόντων κάθε φορά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουνίου και Αυγούστου 2017 με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. Από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω δήλωσης των κατεχομένων προϊόντων, τα πρόσωπα αυτά δύνανται να πωλούν τα προϊόντα τους, ενημερώνοντας σχετικά την αρμόδια τελωνειακή αρχή με συγκεντρωτική κατάσταση κατά τις ημερομηνίες υποβολής των ΔΕΦΚ.

Επιπρόσθετα, για τα προϊόντα τα οποία από 1.1.2017 εισάγονται από Τρίτη Χώρα και τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, παραλαμβάνονται από άλλο Κράτος- Μέλος ή παράγονται εγχωρίως και εφόσον δεν έχει υποβληθεί ακόμη αίτηση για έκδοση άδειας φορολογικής αποθήκης ή εγγεγραμμένου παραλήπτη ή έγκρισης παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, η καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων για τα ως άνω προϊόντα πραγματοποιείται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53Α.

Τέλος, με το άρθρο 16 ορίζεται ως έναρξη ισχύος των ανωτέρω ρυθμίσεων που καθορίζονται με την κοινοποιούμενη Απόφαση η 1η Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία επιβολής του φόρου.